دکتر علیرضا جعفری

متخصص پروتزهای دندانی و ایمپلنت عضو هیئت علمی دانشگاه علوم   پزشکی بوشهر متولد سال - در شهر - است. دکترای عمومی را در شهر تهران دانشکده شهید بهشتی و دکترای تخصصی را در شهر تهران در سال 97 گذرانده است .