متخصص  ارتودنسی و ناهنجاری های فکی و صورت عضو هیئت علمی دانشگاه علوم   پزشکی بوشهر متولد سال 69 در شهر شیراز است. دکترای عمومی را در شهر شیراز دانشکده داندانپزشکی شیراز و دکترای تخصصی را در شهر شیراز در سال 97 گذرانده است .