متخصص ترمیمی و زیبایی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم   پزشکی بوشهر متولد سال 63 در شهر تهران است. دکترای عمومی را سال 88 در شهر شیراز دانشکده داندانپزشکی شیراز و دکترای تخصصی را در شهر قزوین در سال 96 گذرانده است .