فارغ التحصیل از دانشگاه شهید بهشتی تهران مؤسس کلینیک های دندانپزشکی تخصیصی نور و نوید بوشهر و نوید برازجان.