متخصص درمان ریشه عضو هیئت علمی دانشگاه علوم   پزشکی بوشهر متولد سال 66  در شهر شیراز است. دکترای عمومی را در شهر شیراز دانشکده دندانپزشکی و دکترای تخصصی را در شهر شیراز در سال 95 گذرانده است .