متخصص  پروتزهای دندانی و ایمپلنت عضو هیئت علمی دانشگاه علوم   پزشکی بوشهر متولد سال 65 در شهر شیراز است. دکترای عمومی را در شهر شیراز دانشکده داندانپزشکی شیراز و دکترای تخصصی را در شهر شیراز در سال 97 گذرانده است .