متخصص جراحی فک و صورت عضو هیئت علمی دانشگاه علوم   پزشکی بوشهر متولد سال 68 در شهرتهران است. دکترای عمومی را در شهر تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران و دکترای تخصصی را در شهر تهران در سال 97 گذرانده است .