متخصص  جراحی لثه - ایمپلنت  عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر متولد سال 69 در شهر اصفهان است. دکترای عمومی را در شهر تهران دانشکده شهید بهشتی و دکترای تخصصی را در شهر کرمان در سال 99 گذرانده است .